Tutkimukset » Sytologia »

Ohutneulabiopsia | 3990 Ts-FNAB

Indikaatiot: Ohutneulabiopsiamateriaalin käyttö diagnostiikassa on yhtäältä yleistynyt näytteenottoa ohjaavien kuvantamismenetelmien kehityttyä ja toisaalta vähentynyt rinnan ja eturauhasen (kasvain-)tautien diagnostiikassa paksuneulabiopsiatekniikan yleistyttyä. Ohutneulabiopsian käyttöaiheita ovat sekä neoplastisten tautien luonteen selvittely että tulehdukselliset prosessit. Näyte on otettava huolellisesti, jotta näytemateriaali edustaisi tutkittavaa muutosta ja olisi mahdollisimman veretön ja runsas.

Näyte: Ohutneulabiopsianäytteitä otettaessa on kiinnitettävä huomio seuraaviin seikkoihin:

  • Näytteenotossa käytetään ruiskua ja ulkomitaltaan 0,6 mm:n neulaa. Neulaa ja ruiskua voi käsitellä sellaisenaan tai ne voidaan kiinnittää näytteenottoa helpottavaan pistoolia muistuttavaan laitteeseen. Palpoitavista tuumoreista näytteen saa lyhyellä neulalla. Näytteenotto esim. eturauhasesta edellyttää pidempää neulaa ja neulan ohjainta.
  • Neula työnnetään kohteeseensa, mikäli mahdollista toisella kädellä tukien kohde liikkumattomaksi. Tämän jälkeen ruiskun mäntä vedetään taaksepäin. Neulaa työnnetään edestakaisin alipaineen vallitessa tutkittavassa kohteessa 4 - 5 kertaa. Aspiroinnin loputtua mäntä päästetään löysäksi ennen kuin neula poistetaan kudoksesta. Näin vältetään näytemateriaalin joutuminen ruiskun sisään.
  • Kun neula on otettu kohteesta pois, niin se irroitetaan ruiskusta, ja ruiskuun vedetään ilmaa, jonka avulla neulassa olevat solut ruiskutetaan näytelasille ja toisella lasilla tehdään sively. Molempien lasien annetaan kuivua ilmassa. Loppu solukko ruiskusta ja neulasta huuhdellaan 50 %:n etanoliin. Toimenpide toistetaan puhtailla välineillä. Etanoliin tulisi aina ottaa myös suoraan runsaasti materiaalia erillisten pistojen avulla. Erityisesti eturauhaskarsinooman ohutneuladiagnostiikka perustuu nimen omaan etanolifiksoidun materiaalin tulkintaan.
  • Uusi näyte on aina siveltävä uusille näytelaseille, mutta samaa etanolipurkkia voi täyttää uudella näytteellä, elleivät näytteet ole tarkoituksella eri paikoista.

Lähete: Sytologisen näytteen yleislähetelomake tai sähköinen lähete sähköisen tiedonsiirtoon osallistuvan yksikön kanssa erikseen sovitulla tavalla.

Menetelmä: Patologian laboratorio valmistaa etanoliin fiksoidusta solukosta solusentrifugivalmisteen Papanicolaoun värjäystä varten. Ilmakuivatut fiksoimattomat lasit värjätään May–Grünwald–Giemsa-menetelmällä ja fiksoidut sivelyt hematoksyliini–eosiini-menetelmällä.

Tulos: Ohutneulabiopsia on käyttökelpoinen kaikessa tuumoridiagnostiikassa. Yleisimpiä ovat etu-, kilpi- sylki- ja maitorauhasen näytteet ja näytteet imusolmukkeista. Lymfooman tarkka tyypitys ei ohutneulanäytteistä yleensä ole mahdollinen. Varsinkin kilpirauhasen taudeissa ohutneulanäyte soveltuu myös tulehduksellisten muutosten diagnostiikkaan (esim. Hashimoton ja de Quervainin tyreoidiitit). — Yhteyshenkilö: Minna Pitkänen (02) 2751 342