Tutkimukset » Obduktiot »

Pt-Obd-1 | 4069

Aikuisen ruumiinavaus

Indikaatiot: Lääketieteellisen kuolinsyyn selvittäminen, hoidon vaikutusten ja muiden tautimuutosten selvittäminen. LSPL Oy ei suorita obduktioita, joihin liittyy oikeuslääketieteellinen kysymyksenasettelu tai sellaisen epäily (mm. tapaturma, henkirikos, ammattitauti, itsemurha, sota). On muistettava, että laissa kuolemansyyn selvittämisestä todetaan, että

»Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta,

  • kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa aikana ole ollut lääkärin hoidossa;

  • kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tahi kun on aihetta epäillä kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai

  • kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi. Tällöin kuolinsyyn ja kuoleman luokan selvittäminen kuuluu poliisin määräämänä oikeuslääkärille.»

Lähete: Noudattaa avausta pyytäneen sairaalan tai muun yksikön omaa potilasasiakirjakäytäntöä.

Suoritus: Obduktio tehdään tutkimuksen pyytäjän osoittamissa tiloissa käyttäen LSPL Oy:n instrumentteja. Patologi ja ruumiinavausavustaja suorittavat avauksen. Patologi laatii sairauskertomukseen ruumiinavauskertomuksen, ottaa mikroskooppinäytteet ja laatii niistä lausunnon.

Tulos: Avauskertomuksessa ja mikroskooppitutkimuslausunnossa esitetään ehdotus kuolinmekanismista ja arvioidaan muiden ruumiinavauksessa todettujen muutosten merkitys. Hoitanut lääkäri laatii kuolintodistuksen, kun kaikki tutkimustulokset ovat käytettävissä. Hoitanut lääkäri kirjoittaa myös hautausluvan ja ilmoituksen kuolemasta väestörekisterin pitäjälle. Jos on päätetty suorituttaa lääketieteellinen ruumiinavaus, hautauslupaa ei tule luovuttaa hautaustoimistolle ennen ruumiinavauksen suorittamista. — Yhteyshenkilö: Harry Kujari, 0400 864482