Histologiska undersöknigar

Laboratoriet tar emot och behandlar prov från alla vävnader. I undersökningsurvalet ingår föjande provtyper (undersökingnar märkta med * är inte ackrediterade.

Indikation: Diagnostik av sjukdomar som förorsakar vävnadsförändringar (PAD = patologisk-anatomisk diagnos).

Prov: Vävnadsprovet sätts i en provkärl med lock innehållande 10% formalin med buffert. Burken ska vara tillräckligt stor och innehålla rikligt med formalin. Det bör vara minst 10 gånger större volym fixativ än vävnad. På burken märks patientens personuppgifter. Om provmaterialet består av flere vävnadsbitar, bör man noggrant märka motsvarande burkar. Från stora operationspreparat kan operatören ta bitar i skilda provburkar. Oftast är det patologen som tar proven för att lösa problemet som tagits upp i remissen. Om man inte kan leverera provet till patologilaboratoriet omedelbart, kan man förvara provet i formalin i rumstemperatur (inte kylskåp). Provet i formalinlösningen får inte heller frysa under transporten. Biopsiprov tas från slemhinnor med en tång som är gjord för ändamålet (t ex tarm, bronker, portio). Från andra vävnader tar man biopsin med kniv eller som tex från prostatan, med biopsinål (Ts-PAD-1 och -2). Vissa prov, som mjälten eller hela lymkörtlar (se nedan, 4049 Ln-PAD), är bra att snitta itu för att försnabba fixering och stoppa autolysen.

Remiss: En självkopierande allmänremiss med två delar (den övre till patologilaboratoriet, den undre till försändaren) eller elektronisk remiss från enhet som kommit överens om elektronisk dataöverföring. I remissen bör man klart nämna provtyp, varifrån det tagits och den kliniska frågeställningen.

Metod: Vävnaden dehydreras i etanol, klarifieras i xylen, och gjuts i paraffin. Snitt görs med mikrotom, färgade snitt undersöks med mikroskop. Ben eller annat kalcifierat material dekalcifieras med syra eller EDTA före processen. — Följande undersökningstitlar identifieras i PLSF: Br-PAD-4 (6146), Gi-PAD-4 (6147), Lu-PAD-4 (6148), Ug-PAD-4 (6149) och Hn-PAD-4 (6275). Motsvarande preparat processeras som Ts-PAD-4 med hänsyn till dessa speciella krav både i dissektion och rapportering. Likadant Ts-PAD-PNB (6274) tolkas representera Ts-PAD-1:n (när det är inte speciellt fråga om undersökningen Lr-PAD, Ts-PADBrea eller Ts-PAD-PNBseul). — Dessa titlar i PSLF tolkas ingå till flexibelt kompetensområde under Ts-PAD-4 eller Ts-PAD-1, respektivt.

Resultat: Den histologiska undersökningen ger oftast svar på frågan om förändringen är en malign tumör, benign tumör, inflammatorisk förändring eller degenerativ process. Även tumörtyp, förstadier och tumörens differentieringsgrad kan fastställas. Vid inflammatoriska processer kan man säga vilken typ det är frågan om, och oftast ge en bedömning om svårighetsgraden. Vid ventrikel-, hud-, lever-, och lungprocesser (se nedan) är den histologiska undersökningen speciellt användbar, förutom vid diagnostik av tumörer, även för att reda ut rent inflammatoriska processer. Vid suspekta cytologiska provresultat bör histologisk undersökning göras för att reda ut förändringens karaktär. Förutom diagnos ger man alltid också ett utlåtande, där man motiverar diagnosen. I utlåtandet meddelas också andra för den fortsatta vården viktiga observationer, som tumörens utbredning, och huruvida operationen varit radikal. PLSF Ab följer samma klassificerings- och graderingsprinciper som IAP och ÅUCS:s patologienhet.

Utlåtande: Utlåtanden består av deskriptiva elementer, möjliga mätningar i tabell och patologisk-anatomisk diagnos enligt SNOMED-system i engelska. Provbitarnas antal och form kommenteras ifall de inte stämmer med förhandsuppgifter. Av makropreparater ges alltid en beskrivning och mätningar av vesentliga drag (marginaler, tumörens storlek osv).

Bröst- och colonresekatens särskilda drag: Då bröst- och colonresekat har undersökts rapporteras fynden förutom i form av utlåtande även som ett sammandrag i tabellform. I tabellen tar man ställning till bl.a. resektionsmarginaler, vid till den minsta resektionsmarginalens riktning, och tumörens storlek. Vid bröstcancer bedöms tumörens progesteron- och estrogenreceptorstatus semikvantitativt samt den eventuella expressionen av Her2/neu-proto-onkogenen. Amplifikation av proto-onkogenen Her2/neu kan underökas med SISH teknik (görs av underleverantör). Her2/neu-SISH-resultatet rapporteras som ett kompletterande utlåtande.

Histologiska provsvar ges av följande specialläkare i patologi:

Heikki Aho, docent i patologi
MKD Kalle Alanen, docent i patologi
MKD Olli Carpén, professor i patologi
ML Maria Gardberg
LT_s Jukka Hytönen, dosentti, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri_s
MKD Markku Kallajoki, docent i patologi, medlem i Skandinavisk sarkomgruppen
MD Katri Kivinen
MD Pauliina Kronqvist
ML Harry Kujari, ansvarig läkare i SFPL Ab
MD Tuula Kuukasjärvi
MD Laine Jukka, docent i experimental patologi
MKD Ilmo Leivo, professor i patologi
DO Jaana Rautava, docent
MKD Matias Röyttä, docent i patologi, professor
MKD Karl-Ove Söderström, docent i patologi
MD Mirva Söderström
MD Pekka Taimen
MD Samuli Vaittinen
ML Katri Virtanen
DO Jaana Willberg