Undersökningar » Avtalsenliga tjänst, teknisk provframställning »

Teknisk provframställning | [utan kodnummer]

Teknisk provframställning


Laboratoriet kan åt tex forskare framställa vävnadsblock av humana eller djurvävnader, eller färgningar som ingår i laboratoriets färgningsurval. Om beställaren så önskar, kan man också förhandla om att starta en ny färgningsprocedur. Adekvata myndighetstillstånd bör skickas till laboratoriet före materialet behandlas. För framställningen av snitt bör beställaren komma överens om de tekniska detaljerna (t ex typ av provglas) tillsammans med den ansvarande läkaren redan innan materialet levereras. För varje projekt bör man också komma överens om tidsramen för processen samt dokumenteringen av loguppgifter tillsammans med laboratoriet. Före projektet startas ska man komma överens om levereransen av material till laboratoriet. – PLSF Ab har erfarenhet av verksamhet tillsammans med forskargrupper och medicinindustri, och kan därför handha krävande projekt. Patologernas specialkunnande garanterar att rätt kontaktperson finns tillgänglig, om specialkunnande inom klinisk patologi behövs.

Prov: Enligt provets karaktär fixerad vävnad, paraffinblock, färdiga histologiska eller cytologiska prover eller ofärgade snitt.

Remiss: För projektet överenskommen remissblankett, där även kontaktuppgifter framkommer.

Metod: Överenskommen slutprodukt (preparat) eller sakkunnigt utlåtande over materialet.

Resultat: Enligt överenskommelse.