PLSF Laboratoriets kvalitetspolitik

PLSF Ab producerar högklassiga och fördelaktiga undersökningar inom området patologi. Enheten ser till att bemanningen är tillräcklig, personalen är väl utbildad, att tidsenlig apparatur används och att reagenserna är högklassiga. PLSF Ab:s av FINAS akkrediterade kvalitetssystem fungerar enligt standarderna SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 och SFS-EN ISO 15189:2013.

Kvalitetssystemet är ett centralt element i laboratoriets verksamhet. All personal deltar i utvecklandet av kvalitetssystemet och verksamheten. Utnämnda ansvarspersoner övervakar att kvalitetssystemets krav fylls. Ansvarspersonerna är i omedelbar kontakt med företagsledningen.

Kvaliteten grundar sig på högt tekniskt och diagnostiskt kunnande. Verksamhetens mål är förutom högklassig diagnostik också kostnadseffektivitet, snabbhet, kundvänlighet och flexibel service. Huruvida man uppnått målen uppskattas med hjälp av kundrespons, kundbelåtenhetsenkäter och både intern och extern kvalitetskontroll. Laboratoriet följer med den medicinska och tekniska utvecklingen inom sitt område. Den diagnostiska verksamheten baserar sig på vetenskapligt bevisade och allmänt använda metoder. Sådana är standarden EN/ISO 9001:2008 som är verksamhetssystemets grund, International Academy of Pathology (IAP) – Finlands avdelnings klassificeringar, »God medicinsk praxis» -rekommendationerna till den del de berör patologi samt världshälso-organisationens (WHO) nyaste tumörklassiificering.

PLSF Ab erbjuder sin service till både offentlig och privat hälso- och sjukvård, medicinindustri, företag, forskningsanstalter och forskargrupper. I verksamheten betonas snabb, tillförlitlig, vänlig och högklassig samt fördelaktig service.

Åbo, den 19 septmber 2011

—PLSF Ab:s styrelse och direktör